NORMES DE FUNCIONAMENT


CONTINGUTS

 1. Durada de les classes d’instrument
 2. Durada de les classes col·lectives
 3. Faltes del professorat i canvis de classes
 4. Recuperació de les classes
 5. Faltes de l’alumnat
 6. Control de les faltes de l’alumnat
 7. Butlletí de notes i actes d’avaluació
 8. Obtenció del Diploma del Grau Elemental
 9. Promoció interna de l’alumnat
 10. Sobre la tria d’instrument
 11. Audicions i Passejada Musical
 12. Sobre les classes en períodes d’audició
 13. Simulacre Proves d’Accés al Conservatori
 14. Aulari i material del Centre
 15. Accessos als Conjunts Instrumentals
 16. Préstec d’instruments

1. DURADA DE LES CLASSES D’INSTRUMENT

 • Iniciació a l’Instrument: una sessió de 45 minuts a la setmana.
 • Grau Elemental d’Instrument: una sessió de 60 minuts a la setmana.
 • Grau Professional d’Instrument: una sessió de 60 minuts a la setmana.
 • Cant: una sessió de 45 minuts a la setmana.
 • Tabal: una sessió de 30 minuts a la setmana.

2. DURADA DE LES CLASSES COL·LECTIVES

 • Jardí Musical: dues sessions de 60 minuts a la setmana.
 • Iniciació Musical: dues sessions de 60 minuts a la setmana.
 • Llenguatge Musical: dues sessions de 60 minuts a la setmana.
 • Llenguatge Musical d’Accés: dues sessions de 60 minuts a la setmana.
 • Llenguatge Musical d’Adults: una sessió de 90 minuts a la setmana.
 • Banda d’Iniciació: una sessió de 75 minuts a la setmana.
 • Banda Juvenil: una sessió de 90 minuts a la setmana.
 • Orquestra Jove: una sessió de 90 minuts a la setmana.
 • Cor: dues sessions de 60 minuts a la setmana.
 • Cor de Mares i Pares: una sessió de 60 minuts a la setmana.
 • Col·lectiva de Percussió: una sessió de 60 minuts a la setmana.
 • Colla de Dolçainers i Tabaleters: una sessió de 60 minuts al mes.

3. FALTES DEL PROFESSORAT I CANVIS DE CLASSES

 • S’haurà d’avisar l’alumne (sempre que siga possible) amb la suficient antelació, especialment si hi ha previsió de l’absència.
 • En cas de no poder avisar l’alumne s’haurà d’avisar el conserge que estiga al CEIP L’Assumpció, si es tracta d’una classe realitzada allí, o la secretària de l’Ateneu, en el cas de les classes que s’imparteixen a la seu. D’aquesta manera es podrà informar sobre la suspensió de la classe i quan es recupera.
 • La falta sempre serà comunicada a l’Equip Directiu de l’Escola mitjançant el correu electrònic escolademusicamiguelarnauabad@gmail.com o per whatsapp a la persona encarregada d’aquest tema, explicant el motiu de la falta i el dia de la recuperació (en el cas que es tinga que recuperar).

La seriositat en el compliment dels horaris escolars ha de ser màxima i els canvis d’horari sempre han de ser justificats.


4. RECUPERACIÓ DE LES CLASSES

 • Si la classe es perd per la no-assistència de l’alumne, no serà obligatori recuperar-la (es tindran en compte els casos excepcionals).
 • Si la classe no es realitza per l’absència del professor, s’haurà de recuperar el més aviat possible, exceptuant el cas de malaltia justificada del professor.
 • Si el professor encarregat de l’assignatura ha de faltar justificadament (pel motiu que siga) a vàries classes, haurà de buscar amb suficient antelació la solució que ell considere la més convenient i comunicar-la a l’Equip Directiu de l’Escola (per exemple: buscar un substitut, recuperar les classes en períodes vacionals…).

5. FALTES DE L’ALUMNAT

Quan l’alumne no vinga a classe el professorat actuarà d’una d’aquestes dos maneres:

 • Romandrà dins de l’aula durant tot el temps que dure la classe.
 • Cridarà als pares de l’alumne o a l’alumne (si és major d’edat) i confirmarà la seua assistència a classe. En cas que la no-assistència estiga confirmada el professor podrà anar-se’n.

6. CONTROL DE LES FALTES DE L’ALUMNAT

Quan un alumne FALTE INJUSTIFICADAMENT dues voltes consecutives a classe, el professor ho comunicarà el més aviat possible als pares i al tutor. Si es produeix una tercera falta, s’avisarà a l’Equip Directiu de l’Escola perquè empre les mesures necessàries.

El professorat durà un control d’assistència a classe dels seus alumnes durant tot el curs. Cada professor haurà de lliurar el full d’assistència al conserge que estiga al CEIP L’Assumpció o a la secretaria de l’Ateneu (depèn on doneu les classes) al final de cada mes, i el més aviat possible. A més a més, se’n quedarà una còpia per a l’avaluació.

Les faltes, tant les Justificades com les Injustificades, s’hauran de reflectir en les actes d’avaluació. El tutor haurà d’anotar en els respectius butlletins de notes dels alumnes només el nombre de faltes injustificades.


7. BUTLLETÍ DE NOTES I ACTES D’AVALUACIÓ

Serà obligació dels professors tutors informar els pares del nivell de progrés assolit pels alumnes al llarg del curs. Aquesta informació es farà arribar a través del lliurament d’un BUTLLETÍ DE NOTES als alumnes trimestralment.

Els resultats de les avaluacions quedaran reflectits en les respectives ACTES D’AVALUACIÓ, les quals seran facilitades per correu electrònic a cadascun dels professors. A continuació les hauran d’omplir i enviar-les a l’Equip Directiu de l’Escola dins els terminis fixats. Una vegada siguen aprovades en la sessió d’avaluació s’arxivaran en la secretaria de l’Ateneu.

Els alumnes s’avaluaran amb les següents qualificacions:

Per als alumnes de Jardí MusicalIniciació Musical i Iniciació a l’Instrument:

PA = Progressa Adequadament

NM = Necessita Millorar

La promoció en aquests cursos és automàtica. Aquesta qualificació es podrà complementar, si el professor ho considera convenient, amb una nota numèrica orientativa.

Per a la resta:

NA = No Avaluat / I = Insuficient

SF = Suficient / B = Bé

N = Notable / EX = Excel·lent

Aquestes són les puntuacions possibles:

I (1) / I (2) / I (3) / I (4)

SF (5) / B (6)

N (7) / N (8)

EX (9) /  EX (10)


8. OBTENCIÓ DEL DIPLOMA DE GRAU ELEMENTAL

S’atorgarà DIPLOMA DE GRAU ELEMENTAL a tots aquells alumnes que hagen superat en l’Escola de Música Miguel Arnau Abad TOTES les assignatures contemplades en el Grau Elemental del pla d’estudis en la seua especialitat corresponent. Aquest diploma es lliurarà públicament el dia la Festa de Fi de Curs.

El Claustre de Professors valorarà l’atorgament o no d’aquest diploma a aquells alumnes que per les seues situacions personals no complisquen aquest requisit.


9. PROMOCIÓ INTERNA DE L’ALUMNAT

La promoció interna de l’alumnat es realitzarà d’acord amb el següent procediment:

 • El professor proposarà la promoció interna de l’alumne en el Claustre de la Primera Avaluació.
 • Els professors implicats valoraran si és convenient o no realitzar aquesta promoció i en cas positiu acordaran a quin curs. Per a que aquesta promoció es faça efectiva ha d’haver unanimitat per part de tots els professors que tinga aquest alumne.
 • S’informarà als pares sobre aquesta promoció. En cas de donar el vist i plau es farà efectiva després de les vacances de Nadal.

10. SOBRE LA TRIA D’INSTRUMENT

En l’Escola de Música Miguel Arnau Abad la tria d’instrument s’efectua a partir del segon curs d’Iniciació Musical. Cal dir que es podrà avançar l’edat d’aquesta tria si es compleixen els següents requisits:

 1. L’alumne ha de tindre les condicions físiques necessàries per poder començar amb l’instrument que sol·licita.
 2. Ha d’haver un informe favorable per part del professor que l’impartisca classe de Jardí o Iniciació Musical.
 3. Els pares s’han de fer càrrec de la compra de l’instrument.

11. AUDICIONS I PASSEJADA MUSICAL

AUDICIONS

 • Els alumnes d’Iniciació a l’Instrument han de participar almenys en l’audició de fi de curs.
 • Els alumnes que hagen de realitzar la prova d’accés al Grau Professional hi hauran de participar obligatòriament en les tres audicions programades i interpretar en cadascuna d’elles una de les tres obres que han de portar per a les Proves. Puntualitzar que també podran participar en les audicions com a membres de grups de cambra o ensembles.
 • La resta d’alumnes hauran de participar almenys en dues audicions al llarg del curs, sent obligatòria l’audició de fi de curs.

En el cas dels instruments on hi ha més d’un professor, seria convenient que es posaren d’acord a l’hora de triar entre la primera o la segona avaluació, per assegurar així la participació d’eixe instrument durant tot el curs.

Les audicions s’hauran de preparar amb el temps suficient per poder organitzar-les adequadament i per tindre el major èxit possible, tant per als alumnes (que veuran recompensat el seu esforç), com per als pares i el públic que hi sol assistir.

Els programes de les audicions s’hauran de lliurar per e-mail a l’Equip Directiu de l’Escola dins dels terminis que es fixen i caldrà especificar les següents dades:

 • Nom de la peça
 • Autor
 • Nom i cognoms de l’alumne o alumnes que hi participen
 • Durada aproximada

Els professors que ho envien fora dels terminis que s’hagen fixat no apareixeran en els programes de mà.

Cal dir que l’assistència del professorat dels alumnes participants és molt important per a l’alumne, el qual sempre agraeix el seu suport i consells necessaris per a afrontar l’actuació. També cal recordar que és tasca del professor actuar sobre el comportament dels alumnes que assistiran a les audicions, així com correspondrà als pares i el públic en general mostrar tot el respecte, atenció i silenci necessaris durant el desenvolupament d’aquestes actuacions.

PASSEJADA MUSICAL

Diumenge 10 d’abril tindrà lloc la Passejada Musical en honor al nostre patró Sant Vicent Ferrer, amb la participació de l’Escola de Música Miguel Arnau Abad.

Els professors que vulguen podran participar amb tots els seus alumnes o un grup d’ells (en funció del nivell i del seu criteri). Des de l’Escola en agradaria que participaren el màxim nombre d’instruments, així també els donem a conèixer.

La forma de participar pot ser diversa: música de cambra (duets, trios, quartets…), ensembles d’instruments (grup de clarinets, grup de metall, batukada de percussió…), en agrupacions instrumentals (banda d’iniciació, banda juvenil, orquestra jove, colla de dolçainers i tabaleters…) o inclús com a públic per a escoltar els seus companys i poder aprendre.

Els programa de la Passeja Musical s’haura de lliurar per e-mail a l’Equip Directiu de l’Escola dins dels terminis que es fixen i caldrà especificar les mateixes dades que es demanen per a les audicions.


12. SOBRE LES CLASSES EN PERÍODES D’AUDICIONS

Si les classes són al CEIP L’Assumpció es podrà actuar de dues formes, sempre a criteri del professor:

 • Realitzar la classe en l’horari habitual.
 • Convocar la classe al lloc de l’audició per tal d’assistir com a públic, avisant amb l’adequada antelació als pares dels alumnes i a l’Equip Directiu de l’Escola. Aquesta classe podrà ser recuperada si el professor ho considera convenient un altre dia.

Si les classes són a la seu es suspendran totes les classes a partir de les 19 h fins l’hora d’acabament de les audicions. El professor podrà actuar de dues formes:

 • Assistir amb l’alumne com a públic a les audicions, sent aquesta classe recuperada un altre dia si el professor ho considera convenient.
 • Convocar aquesta classe al CEIP L’Assumpció, avisant amb l’adequada antelació als pares dels alumnes i a l’Equip Directiu de l’Escola.

13. SIMULACRE PROVES D’ACCÉS AL CONSERVATORI

L’Escola de Música Miguel Arnau Abad ofereix la possibilitat de realitzar unes Proves de contingut i forma igual a les que es fan al Conservatori per a l’Accés al Primer Curs del Grau Professional. Cal dir que aquestes proves son VOLUNTÀRIES per a qualsevol alumne de la nostra Escola que es vulga presentar. Els alumnes que es vulguen presentar s’hauran d’inscriure dins els períodes fixats.

Aquest Simulacre es realitzarà dissabte 28 de maig a la seu. A les 9:30 h seran les Proves d’Instrument i a les 16 h les de Llenguatge Musical.


14. AULARI I MATERIAL DEL CENTRE

UBICACIÓ DE LES CLASSES:

 • Les classes de Jardí Musical, Iniciació Musical, Llenguatge Musical, Llenguatge d’Adults, Cor i Cor de Mares i Pares es realitzaran al CEIP L’Assumpció.
 • Les classes de Banda d’Iniciació, Banda Juvenil, Orquestra Jove, Col·lectiva de Percussió i Colla de Dolçainers i Tabalaters es realitzaran a la seu.
 • Les classes d’instrument es realitzaran al CEIP L’Assumpció o a la seu, depèn on s’acorde amb el professor.

Al començament del curs s’assignaran les aules als professors que hi han d’impartir classe. Qualsevol problema o incidència sobre aquest tema serà comunicat d’immediat a l’Equip Directiu de l’Escola.

No es podran fer classes a la seu mentres estiguen assajant els conjunts instrumentals.

El professor que es trobe en l’aula és el responsable en eixe moment de tot el que repercutirà en les instal·lacions i el mobiliari. Qualsevol problema sobre el mobiliari o el material de l’aula serà comunicat d’immediat a l’Equip Directiu de l’Escola.

Es prega als professors que, en acabar el seu horari lectiu, apaguen els llums i les estufes o ventiladors i tanquen les finestres i les portes.

MATERIAL DEL CENTRE:

Al CEIP L’Assumpció hi haurà un armari amb tot el material bàsic necessari: faristols, pianos electrònics, radio CD’s, percussió Orff…

A la seu les aules ja disposaran de faristols i radio CD’s.

És molt important mantenir netes i en condicions les instal·lacions i els materials de què disposem perquè el lloc on treballem siga el més agradable possible.


15. ACCESSOS ALS CONJUNTS INSTRUMENTALS

A LA BANDA D’INICIACIÓ

(Vent-Fusta/Metall i Percussió)

 • Alumnes que hagen cursat Iniciació d’Instrument: hi accediran quan cursen 1r d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument).
 • Alumnes que NO hagen cursat Iniciació d’Instrument: hi accediran quan cursen 2n d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument). Però, si el professor ho estima convenient, hi podrà accedir quan curse 1r d’instrument en el moment que ho considere oportú. En aquest cas, ho haurà de comunicar al Director de la Banda d’Iniciació i a l’Equip Directiu de l’Escola.

(Violoncel i Contrabaix)

 • Els alumnes hi accediran quan cursen 3r d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument).

Cal dir que el director de la Banda d’Iniciació, quan les necessitats de l’agrupació ho demanen, podrà requerir la participació d’alumnes de la Banda Juvenil per a reforçar-la.

A LA BANDA JUVENIL

(Vent-Fusta/Metall i Percussió)

 • Els alumnes accediran a aquest conjunt quan cursen 3r d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument) i romandran en ella fins que finalitzen el 2n curs de Grau Professional (durant els anys següents podran participar voluntàriament o a petició del director de la Banda Juvenil, sempre que els siga possible).

(Violoncel i Contrabaix)

 • Els alumnes hi accediran quan cursen 4t d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument) i romandran en ella fins que finalitzen el 2n curs de Grau Professional (durant els anys següents podran participar voluntàriament o a petició del director de la Banda Juvenil, sempre que els siga possible).

Cal dir que el director de la Banda Juvenil, quan les necessitats de l’agrupació ho demanen, podrà requerir la participació de músics de la Banda Simfònica per a reforçar-la.

A L’ORQUESTRA JOVE:

(Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix)

 • Alumnes que hagen cursat Iniciació d’Instrument: hi accediran quan cursen 2n d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument) i romandran en ella fins que finalitzen el 2n curs de Grau Professional (durant els anys següents podran participar voluntàriament o a petició del director de l’Orquestra Jove, sempre que els siga possible). Però, si el professor ho estima convenient, hi podrà accedir quan curse 1r d’instrument en el moment que ho considere oportú. En aquest cas, ho haurà de comunicar al Director de l’Orquestra Jove i a l’Equip Directiu de l’Escola.
 • Alumnes que NO hagen cursat Iniciació d’Instrument: hi accediran també quan cursen 2n d’instrument (sempre amb el vistiplau del professor d’instrument) i romandran en ella fins que finalitzen el 2n curs de Grau Professional (durant els anys següents podran participar voluntàriament o a petició del director de l’Orquestra Jove, sempre que els siga possible). Però, si el professor creu que no té el nivell adequat podrà endarrerir l’entrada fins que ho considere convenient.

Cal dir que el director de l’Orquestra Jove podrà requerir la participació d’alumnes d’instrument de vent i percussió quan el repertori ho demane. En aquest cas tindran prioritat els alumnes que estiguen cursant el Grau Professional en l’Escola de Música Miguel Arnau Abad.

A LA BANDA/ORQUESTRA SIMFÒNICA

Per a accedir a aquest conjunt l’alumne haurà de tindre dos requisits:

 1. Haver acabat el Grau Elemental de la seua especialitat corresponent.
 2. Passar les Proves d’Accés a la Banda/Orquestra Simfònica. Aquestes proves avaluaran dos aspectes bàsics de la formació del músic: l’Aptitud i l’Actitud.

AVALUACIÓ DE L’APTITUD:

Hi haurà dos itineraris de dificultat similar. L’alumne haurà de passar necessàriament un d’ells:

 • Aprovar les Proves d’Accés al Conservatori (bé en juny o en setembre).
 • Aprovar el Simulacre de les Proves d’Accés que realitzem en la nostra Escola. Cal dir que aquesta prova no serà d’exigència inferior a la que es fa als Conservatoris, ja que pel bé de la nostra Banda, hem de treballar per tindre un alt nivell musical.

Si aproven aquesta prova els alumnes rebran la qualificació d’APTE i podran incorporar-se a la Banda Simfònica i tindran la condició d’INTERINS.

Cal dir que en cas de no passar aquestes proves tindran una convocatòria extraordinària en la nostra Escola durant el mes de setembre. En cas de no superar-la no podran accedir com a interins a la Banda Simfònica i hauran d’examinar-se al curs següent.

AVALUACIÓ DE L’ACTITUD:

La condició d’interí durarà un any, al final del qual es valorarà la seua assistència i actitud als assajos i als diferents actes (de carrer, concerts…) Aquesta valoració la farà el Director de la Banda i Orquestra Simfònica i la Junta Directiva.

Si aproven aquesta prova els alumnes rebran la qualificació d’APTE. En aquest cas passarà a ser MÚSIC FIXE de la plantilla i serà arreplegat per la Banda Simfònica durant les festes de Santa Cecília més pròximes al seu nomenament com a músic fixe. En cas de no ser així, es tornarà a repetir el procés d’interí fins que es supere.

Cal dir que en cas de no passar aquesta prova haurà de repetir un any més com a interí i tornar a ser avaluat de l’actitud.

El Director de la Banda/Orquestra Simfònica i la Junta Directiva de l’Ateneu Musical Schola Cantorum valorarà i establirà el procediment més adequat d’accés a la Banda/Orquestra Simfònica per a aquells músics que tinguen alguna situació personal especial.


16. PRÉSTEC D’INSTRUMENTS

L’Entitat cedirà als alumnes de la nostra Escola (sempre que siga possible) determinats instruments (oboè, clarinet, fagot, trompeta, trompa, trombó, bombardí, tuba…). Aquest préstec personal serà en un principi per a dos cursos, encara que es podrà prorrogar, a condició que l’instrument no siga necessari per a un altre alumne que comence. Qualsevol tipus de despesa que derive de la reparació d’aquest instrument durant aquest període de préstec serà assumida pels pares de l’alumne.

En cas que el nombre d’alumnes supere al de l’instrument que es pot prestar s’aplicarà el següent ordre de prioritats:

 1. Si se té la condició de soci o no.
 2. El nombre d’anys matriculats en l’Escola.
 3. Edat de l’alumne.
 4. Nombre de membres de la unitat familiar (pares i germans) matriculats en l’Escola.
 5. En cas d’haver empat es faria a sorteig.

A més s’haurà d’omplir un full per a formalitzar el préstec i un altre quan es torna l’instrument. Aquests fulls els tindrà la secretària de l’Ateneu.

En cas de qualsevol dubte o incidència caldrà avisar a l’Equip Directiu de l’Escola.

Anuncis